Vedtekter

Vedtekter Østfold Turhesforening

1. Formål

Hensikten med Østfold turhestforening er å fremme turrytternes og kuskers rettigheter og muligheter til å ta seg fram i alle landskap i Østfold. Det vil bli lagt vekt på å søke samarbeid med både kommunale og private oppsittere for å legge til rette for opprettelse av trygge og framkommelige turstier for turryttere og hestekjøretøy. Dette innebærer å føre en både politisk og privat saksbehandling hvor hestens tidligere naturlige plass i landskapsmiljøet blir gjenopprettet.
Foreningen skal drives ideelt og alt av foreningens utstyr, materiell, medlemsavgifter og øvrige aktiva skal disponeres av foreningens medlemmer gjennom lovlig valgte styreverv.

2. Medlemskap

Å være medlem i foreningen betinger kun å ha interesse for å bidra til å fremme foreningens hensikt. Søknad om medlemskap kan gjøres via web-siden, ridestier.no, eller rettes skriftlig til kasserer hvor personalia oppgis, sammen med øvrige opplysninger om bosted, telefonnummer og e-postadresse.
Medlemmer må være fylt 18 år for å delta på foreningens turer med overnatting.

3. Medlemsansvar

Hvert medlem skal

  • Under 18 år er det påbudt med hjelm ved alle foreningens arrangementer
  • Følge foreningens lover, vedtekter og etikkreglement
  • For øvrig jobbe for foreningens sosiale samhold og utvikling

4. Kontingent

Kontingenten fastsettes av årsmøtet eller ifølge årsmøtets beslutning og differensieres gjennom enkeltmedlemsskap, familiemedlemsskap.
Familiemedlem over 15 år har stemmerett. Medlemmer som skylder kontingent kan av styret strykes som medlem. Strykes et medlem, kan det ikke tas inn igjen før skyldig kontingent er betalt.
Kontingent er:

  • Hovedmedlem kr 300,- pr person
  • Familiemedlem kr 150,- pr person
  • Det er styrets ansvar å forvalte kontingent og øvrig aktiva i henhold til foreningens intensjon og hensikt.

5. Godtgjørelse

Styreleder mottar en årlig godtgjørelse pålydende kr 1000,-. Det utbetales ingen godtgjørelse for øvrige valgte styreverv. Tillitsvalgte kan motta refusjon for faktiske utgifter tilknyttet foreningens aktiviteter (bensin, porto o.l.). Utgifter til refusjon skal framgå av foreningens regnskap. Reiseutgifter over kr 250,- refunderes mot kvittering.

6. Årsmøte

Ordinært årsmøte skal avholdes innen utgangen av februar måned. Følgende punkter skal stå på dagsorden og være tilsendt medlemmene senest 14 dager før årsmøtet:
a. Valg av ordstyrer, sekretær og to funksjonærer til å underskrive protokollen og telle stemmer.
b. Styrets årsberetning og klubbens regnskap.
c. Fastsettelse av årskontingent og godtgjørelse.
d. Fastsettelse av antall styremedlemmer og varamenn.
e. Valg av styrerepresentanter hvis mandattid er utgått samt eventuelt kompletteringsvalg.
f. Valg av revisor og dennes stedfortreder.
g. Valg av representant til ting og møter i de organisasjoner foreningen er tilsluttet.
h. Behandling av punkter som styret har framlagt eller som har blitt framskutt til årsmøte.
i. Innkomne forslag (forslag fra medlemmer må være innlevert styret skriftlig senest 21 dager før årsmøtet for å bli tatt opp til behandling).
j. Valg av øvrige grupper.
Innkalling til ordinært eller ekstraordinært årsmøte, skal skje skriftlig til samtlige medlemmer minst 2 uker før møtet. Foreløpig dagsorden for årsmøtet skal sendes med innkallingen.
All avstemming skjer åpent ved tilstedeværelse dersom det ikke blir begjært hemmelig (skriftlig) avstemming fra et av de tilstedeværende medlemmer. Benkeforslag kan kun gis på personer som er tilstede.
Ekstraordinært årsmøte holdes dersom styret anser det nødvendig, eller om minst 1/3 av stemmeberettigede medlemmer skriftlig og med angivelse av grunnen til at slikt møte ønskes. På ekstraordinært årsmøte, skal det kun tas opp det/de punkt(er) som er oppgitt i innkallingen.

7. Styret

Foreningens styre skal bestå av leder, nestleder, sekretær, kasserer, 3 styremedlemmer, samt 1 vara.
Valg av styre skjer på årsmøtet. Mandattiden skal være 2 år og fordeles slik:
Leder, sekretær og 1. og 2. styremedlem velges sammen.
Nestleder, kasserer, 3. styremedlem og vara velges sammen.
Styret skal mellom årsmøtene ta hånd om foreningens drift i henhold til vedtektene og beslutninger fattet på årsmøtet, på en for foreningens beste måte og etter beste skjønn.
Det er intet til hinder for at et medlem kan gjenvelges etter 2 år i styret.
Styremøter avholdes minst 4 ganger per år pluss øvrige møter etter behov.

Styret er beslutningsdyktig når et flertall av styremedlemmer er tilstede. Vedtak fattes med simpelt flertall av de avgitte stemmene.
Styret skal på hvert årsmøte avgi referat fra foregående kalenderår.
Selv om et styremedlem ikke har sittet hele mandattiden, kan denne ved styrets beslutning løses fra sin oppgave dersom han/hun åpenbart har unnlatt å utføre sine oppgaver eller sviktet den tillit oppdraget forutsatte, eller selv ønsker å trekke seg ut. Årsaken til en slik beslutning skal i sin helhet fremlegges for årsmøtet. Dersom årsaken er av helt spesiell karakter, bør ekstraordinært årsmøte vurderes.

8. Eksklusjon

Styret har rett til på styremøter å ekskludere medlem(mer) som ikke har fulgt foreningens vedtekter (jfr. pkt. 3), eller de beslutninger som foreningen har tatt i overensstemmelse med disse lover. Beslutningen må være enstemmig. Beslutningen kan overklages til årsmøtet.
Medlem(mer) som ikke har betalt årskontingenten (etter en purring), anses å ha meldt seg ut av foreningen.

9. Endring av vedtekter

Endring av disse vedtekter kan kun skje gjennom 2/3 flertall på ordinært årsmøte, eller ved lovlig innkalt ekstraordinært årsmøte.

10. Foreningens oppløsning

For å oppløse foreningen kreves det 2/3 flertall ved 2 etterfølgende møter (hvorav ett skal være årsmøte) med minst 6 måneders mellomrom. Ved en eventuell oppløsning, skal foreningens aktiva tildeles til dels et humanitært formål.

Godkjent av årsmøtet 2023. Først utgitt 21.01.2009. Sist revidert 6.3.2023.